Regulamin

Płock 26. 02. 2020 r.

29 BIEG WAGAROWICZA 20.03.2020 r. (piątek) godz. 10:45

  1. Organizator: UKS „Czwórka” przy ZS nr 1 w Płocku, ZS nr 1 w Płocku,
  2. Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

                               Promowanie aktywności fizycznej poprzez udział w imprezie biegowej.

                               Popularyzacja biegania oraz kontynuowanie tradycji biegowych wśród dzieci i młodzieży.

                               Promocja szkoły.

                               Rywalizacja drużynowa szkół płockich (Punktacja SZS w kategoriach: DZIECI, MŁODZIEŻ, LICEALIADA)

 

  1. Miejsce: Teren przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku (osiedle – Międzytorze).
  2. Dystanse biegowe i kategorie wiekowe:

                ~970 m - dziewczęta i chłopcy rocznik 2008 i młodsi

                ~1160 m – dziewczęta i chłopcy 2007r. i 2006r.

                ~1330 m – dziewczęta i chłopcy 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r.

W ramach 29 BIEGU WAGAROWICZA odbędą się 20 Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 7 Mistrzostwa IV Liceum Ogólnokształcącego (oddzielne klasyfikacje).

  1. Punktacja i nagrody:

Dla zwycięzcy puchar i koszulka, dla trzech najlepszych w każdym biegu medale, dla sześciu dyplomy i koszulki. Dekoracja bezpośrednio po każdym biegu. Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja medalowa szkół (o kolejności szkoły decyduje ilość zdobytych medali złotych, następnie srebrnych, brązowych, miejsc 4, 5, 6, itd.).

Uwaga! Klasyfikacja medalowa szkół prowadzona będzie w biegach przewidzianych dla kategorii: LICEALIADA (bieg 1,2,3,4), MŁODZIEŻ (biegi 5,6,7,8), DZIECI (biegi 9,10,11,12,13,14).

Dla najlepszych szkół przewidziane są puchary oraz dyplomy.

Punktacja szkół płockich wg klucza klasyfikacji drużynowej indywidualnych biegów przełajowych SZS w późniejszym terminie. Zawody zaliczane do punktacji płockiej rywalizacji sportowej SZS.

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników w Zespole Szkół nr 1 w Płocku w Biurze Zawodów (wejście do szkoły od strony „Orlika”).

Uwaga! Przy zgłoszeniach obowiązuje rok urodzenia, a nie klasa. Wyjątek stanowią uczniowie szkół średnich– rocznik 2005, którzy mają prawo startu w biegach 3 lub 4 z możliwością punktowania dla swojej szkoły. Proszę zwrócić uwagę na jednolite nazewnictwo szkół (ważne przy punktacji medalowej i późniejszej punktacji drużynowej płockich szkół).

(Istnieje możliwość pobrania kart startowych z Internetu – www.biegwagarowicza.krzywousty.pl – wydruk obowiązkowo na białym papierze).

  1. Informacje różne:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Obowiązuje strój sportowy (obuwie bez kolców-wkrętów).

Prosimy nauczycieli-trenerów o poinformowanie zawodników o zabraniu zapasowych ubrań, skarpet, obuwia na przebranie po biegu.

Ważne!!!

Organizatorzy udostępniają na czas trwania imprezy szatnie sportowe, salę gimnastyczną dla zawodników i trenerów do przebrania się, lecz nie odpowiadają za rzeczy pozostawione tam. Uczestnicy biegów będą mieć możliwość pozostawienia ubrań wierzchnich i butów w szatniach szkolnych (część piwniczna budynku).

Przypominamy, że opiekun grupy odpowiada za sprzęt sportowy oraz rzeczy osobiste swoich podopiecznych w trakcie zawodów.

Przewidziana jest obecność lokalnych mediów.

Opiekę medyczną zapewniamy na miejscu. Za badania lekarskie i ubezpieczenie uczestników oraz zgody obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w biegu oraz zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz utrwalanie i publikowanie wizerunku uczestników odpowiada nauczyciel-trener, który przyjechał z zawodnikami. Dodatkowo uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a organizator od odpowiedzialności cywilnej.

Trasy biegowe będą zabezpieczone taśmą i zostaną udostępnione na rozgrzewkę do godz. 10:30. Miejsce startu będzie zabezpieczone sztywnym ogrodzeniem. Ze względu na prace związane z wycinką drzew przy torowisku nastąpi niewielka korekta trasy (skrócenie o ok. 30m), a część terenu zostanie ogrodzona i wyłączona z możliwości wstępu (opiekunowie i nauczyciele, którzy będą sprawować opiekę nad swoimi podopiecznymi proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie zakazu wstępu na oznaczony teren).

Zapewniamy fachową obsługę sędziowską.

Uwaga! Sędzia główny zawodów ma prawo wyegzekwowania legitymacji szkolnych od każdego uczestnika.

W czasie startu i biegu każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać kartę startową opieczętowaną i odpowiednio oznaczoną na starcie przez sędziów. Po ukończeniu biegu uczestnik oddaje kartę na mecie sędziemu. Zawodnik, który nie będzie posiadał znaku kontrolnego na starcie oraz mecie nie zostanie sklasyfikowany. Nieczytelna karta uczestnictwa uniemożliwiająca identyfikację zawodnika może być powodem dyskwalifikacji.

Komunikat końcowy z wyszczególnieniem wszystkich startujących zostanie umieszczony na stronie www.biegwagarowicza.krzywousty.pl

Każdy uczestnik bezpośrednio po biegu otrzyma kartkę z nieoficjalną kolejnością na mecie.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

Organizator Biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy, najpóźniej podczas odprawy technicznej.

Każdy zawodnik, rodzic/opiekun prawny oraz nauczyciel/opiekun zgłaszający ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i jego przestrzeganiem. Udział i zgoda na start w niniejszym biegu oznacza pełną akceptację regulaminu.

Uwaga! W związku z dynamiczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy, o której niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.biegwagarowicza.krzywousty.pl

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 69/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - zwane dalej RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją 29 Biegu Wagarowicza jest Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” przy IV LO im. Bolesława Krzywoustego w Zespole Szkół nr 1 w Płocku, 09-402 Płock, ul. Faustyna Piaska 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 29 Biegu Wagarowicza zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zawodnikom, którzy podali dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowej oraz sporządzenia komunikatu końcowego z zawodów.

PROGRAM  MINUTOWY  29  BIEGU WAGAROWICZA

godz. startu

 

roczniki

nr biegu

kolor trasy

dystans

10:15

Odprawa techniczna nauczycieli-trenerów (mała sala gimnastyczna)

10:45

Bieg z Krzywoustym: dziewczęta

2000-2002

1

trasa zielona

1330m

10:55

Bieg z Krzywoustym: chłopcy

2000-2002

2

trasa zielona

1330m

11:05

Bieg z Krzywoustym: dziewczęta

2003-2004

3

trasa zielona

1330m

11:15

Bieg z Krzywoustym: chłopcy

2003-2004

4

trasa zielona

1330m

11:30

Dekoracja klasyfikacji medalowej szkół oraz nauczycieli-trenerów kategorii „LICEALIADA”

11:40

dziewczęta

2005

5

trasa zielona

1330m

11:50

chłopcy

2005

6

trasa zielona

1330m

12:00

dziewczęta

2006

7

trasa czerwona

1160m

12:10

chłopcy

2006

8

trasa czerwona

1160m

12:30

Dekoracja klasyfikacji medalowej szkół oraz nauczycieli-trenerów kategorii „MŁODZIEŻ”

12:40

dziewczęta

2009 r. i młodsi

9

trasa żółta

970m

12:50

chłopcy

2009 r. i młodsi

10

trasa żółta

970m

13:00

dziewczęta

2008

11

trasa żółta

970m

13:10

chłopcy

2008

12

trasa żółta

970m

13.20

dziewczęta

2007

13

trasa czerwona

1160m

13.30

chłopcy

2007

14

trasa czerwona

1160m

13:40

Dekoracja klasyfikacji medalowej szkół i nauczycieli-trenerów kategorii „DZIECI”

Ze  sportowym pozdrowieniem

Organizatorzy