No item found! Please check your config!
31 październik 2018

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „PRAWA DZIECKA”

72 razy

Z okazji przypadającego 20 listopada 2018 r. Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, Zespół Szkół Nr 1 w Płocku ogłasza konkurs plastyczny pod tytułem: „Prawa dziecka”.

Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 (w tym klas trzecich gimnazjum) i IV Liceum Ogólnokształcącego w Płocku. Pracę plastyczną w formacie A4 wykonaną dowolną techniką plastyczną należy wykonać samodzielnie. Na odwrocie pracy prosimy podać: imię i nazwisko autora, klasę, numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego. Prace należy składać do dnia 14 listopada 2018 r. do pokoju psychologa szkolnego Patrycji Orłowskiej (pokój 218) oraz pedagoga szkolnego Agnieszki Kroczewskiej (pokój 122). Organizator przewidział nagrody dla autorów najciekawszych prac ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PRAWA DZIECKA”

§ 1
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 w Płocku

§ 2
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej praw dziecka, pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego świata, dokumentowania go, interpretacji oraz opisu zjawisk społecznych.

§ 3
Przedmiotem konkursu jest autorska praca plastyczna wykonana dowolną techniką w formacie A4.

§ 4
Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu szkół Nr 1 w Płocku

§ 5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca plastyczna powinna posiadać 1 autora.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 pracę plastyczną.
6. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć pracę do dnia 14 listopada 2018 r. do pokoju psychologa szkolnego Patrycji Orłowskiej (pokój 218) lub pedagoga szkolnego Agnieszki Kroczewskiej (pokój 122).
7. Każda praca powinna być z tyłu opisana według wzoru:
imię i nazwisko autora, klasę, numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego oraz podpis rodzica/opiekuna. 8. Zgłoszenie prac na konkurs oraz podpis rodzica/opiekuna uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Organizatorów.
10. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
12. Autor pracy oraz rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu pracy plastycznej w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu oraz w innych inicjatywach propagujących Prawa Dziecka.

§ 6
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

§ 7
Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się 31 października 2018 r., a kończy 14 listopada 2018 r.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do 16 listopada 2018 r.
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. 6. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie towarzyszącej obchodom Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

§ 8

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany konkurs.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos