No item found! Please check your config!

Krzywousty - Artykuły filtrowane wg daty: wrzesień 2018

25 wrzesień 2018

Zastępstwa

 Zastępstwa na dzień 11.12.2018 r. (wtorek)

za p. Aronowską

3. III 2       - świetlica

5. III AB2   - j.ang. (p.Brzezińska)


 

za p. Sęka

4. II AB        - p. Bogiel

5. IV a          - zaj.z ped. (p.Kroczewska)

6. IV a         - zwolniona

7/8. III 1     - zwolniona

za p. Pajor

3. II b           - świetlica

2. III 1          - świetlica

5. I a            - świetlica

6. III 3          - w-f (p.Mieszkowski)

7. vII a           - zwolniona

 


                     

za p. Ogonowską

1. III 1         - na 8.55

2. I A           - biblioteka

4. III 2         - doradz. (p.Pytel)

5. III 1         - świetlica

 

 

Zastępstwa na dzień 12.12.2018 r. (środa)

za p. Sęka

7. III 1       - zwolniona


 

za p. Pajor

1. II a         - świetlica

3. III 3        - zaj.z ped. (p.Kroczewska)

4. III 1        - wdż (p.Kroczewska)

5. I a           - świetlica

 

 


                     

za p. Ogonowską

2. III 2        - zaj.z ped. (p.Kroczewska)

3. III 1        - świetlica

4. I A          - zaj.z ped. (p.Domosławska)

 

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przedstawione są zasady zgłaszania się na EGZAMIN MATURALNY przeprowadzany w maju 2019 roku.

absolwentów:

 • szkół ponadgimnazjalnych, które są zlikwidowane lub przekształcone ( 1b albo 1e )
 • szkół ukończonych za granicą, których świadectwo lub inny dokument nie uprawniają do podjęcia studiów w Polsce(1b)
 • którzy ukończyli lub zamierzają ukończyć liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych ( 1b albo 1e )
 • szkół ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości(1c)
 • szkół ponadpodstawowych, którzy nie uzyskali dotychczas świadectwa dojrzałości ( 1b )
 • którzy już byli kierowani do konkretnej szkoły na egzamin maturalny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, ale w ciągu 5 lat nie zdali tego egzaminu
  i zamierzają ubiegać się o ponowne przystąpienie (w pełnym zakresie) do tego egzaminu.

 

Wyżej wymienieni absolwenci zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego, którzy zamierzają
w 2019 roku przystąpić do egzaminu maturalnego – zobowiązani są zapoznać się z Informacją
o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aneksem
(dostępną na stronie www.oke.waw.pl) oraz złożyć w

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

ul. Plac Europejski 3

 00-844 Warszawa

w terminie do 31 grudnia 2018 r.:

 • wypełniony formularz ZGŁOSZENIA (załączony poniżej lub dostępny w siedzibie OKE);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej / świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów osobiście w siedzibie OKE lub kserokopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeśli dokumenty składane są za pośrednictwem poczty);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. dowód osobisty);
 • • wypełnioną odpowiednią deklarację (Załącznik 1b, 1c, 1e) dostępną w siedzibie OKE lub na stronie internetowej www.oke.waw.pl;
 • • orzeczenie PPP (oryginał do wglądu lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem), jeśli zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności;

 

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin podanych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aneksem.

>>>>>>https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3149

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos