Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół nr 1

Uczniowie i rodzice mogą na terenie szkoły skorzystać ze wsparcia następujących specjalistów: pedagogów, psychologa, doradcy zawodowego, pedagoga-terapeuty, logopedy, surdologopedy, neurologopedy, tyflopedagoga, socjoterapeuty.

Pedagodzy szkolni  zapraszają uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz dostosowania wynikające z zaleceń poradni.

Każdy uczeń posiadający opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, objęty jest pomocą adekwatną do stwierdzonej dysfunkcji. 

Pedagog szkolny proponuje:

 - terapię pedagogiczną / dla uczniów z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej o stwierdzonej dysleksji rozwojowej/,

 - zajęcia psychoedukacyjne grupowe oraz indywidualne,

 - zajęcia terapeutyczne grupowe i  indywidualne,

 - treningi umiejętności prospołecznych

 - trening zastępowania agresji

 - mediacje,

 - terapię behawioralną uczniów z Autyzmem, z Zespołem Aspergera

 - terapię uczniów z ADHD, zaburzeniami zachowania

 - wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli

Pedagog szkolny jest otwarty na potrzeby ucznia, rodzica i nauczyciela, pomaga w sytuacjach trudnych, np. gdy pojawiają się trudności w relacjach  (uczeń - nauczyciel, uczeń – uczeń, uczeń – rodzic).

W atmosferze zaufania, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, pedagog służy pomocą każdemu, Kto zapuka do jego drzwi. Zapraszam

Terapia pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły organizowane są specjalistyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

 Na zajęciach najczęściej uczniowie pracują w grupach (od 2 do 5 osób) lub w formie indywidualnej w przypadku głębokiej dysleksji.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przed lub po zajęciach szkolnych ucznia. Jednostka terapeutyczna liczy 60 minut. Uczniowie są kwalifikowani do zespołu na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej stwierdzającej występowanie specyficznych trudności w uczeni się.

Istotą zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zwanych również terapią pedagogiczną, oprócz kształcenia umiejętności czytania i pisania, czyli usprawniania nieprawidłowo rozwijających się funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, jest również kompensacja – stymulowanie funkcji dobrze rozwijających się w celu wspomagania tych słabiej rozwiniętych lub częściowego ich zastępowania.

Zadaniem terapii jest również udzielanie pomocy psychoterapeutycznej zmierzającej do wyrównywania braków edukacyjnych uczniów, rozwijanie emocjonalno – społecznej i motywacyjnej sfery rozwoju dziecka, wdrażanie do aktywności w realizowaniu zadań terapeutycznych w szkole i w domu, wypracowanie motywacji do nauki, którą uczniowie utracili wskutek utrzymujących się niepowodzeń szkolnych.

Dostrzegając problemy wynikające ze specyficznych trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży terapeuta zaprasza rodziców oraz nauczycieli na konsultacje w ramach, których udzielane są niezbędne informacje pozwalające zrozumieć problematykę specyficznych trudności w nauce oraz porady dotyczące skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi.

Psycholog szkolny

Zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

Drodzy rodzice, psycholog szkolny serdecznie zaprasza Państwa:

Doradca zawodowy

Szkolny doradca zawodowy prowadzi indywidualne rozmowy i zajęcia grupowe z zakresu orientacji zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy oferuje Ci pomoc w zakresie:

Przydatne linki:

Wybierz studia : http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/

Perspektywy: http://www.perspektywy.pl/portal/

Zainteresowania i predyspozycje zawodowe: http://twojepredyspozycje.pl/

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

TYFLOPEDAGOG czyli „pedagog oczu” to specjalista „od” edukacji i rehabilitacji niewidomych i słabo widzących osób, które problemy wzrokowe mają od urodzenia lub bardzo wczesnego dzieciństwa, ale i dla tych, których możliwości wzrokowe pogarszają się stopniowo (lub też gwałtownie np. w wyniku urazów czy przebytych chorób) lub zanikają całkowicie. Rolą tyflopedagoga  jest wieloaspektowa pomoc uczniowi z dysfunkcją wzroku.

W kwestii rehabilitacji tyflopedagog jest terapeutą widzenia i nauczycielem orientacji przestrzennej, a pod pojęciem edukacji kryje się zarówno nauczanie samo w sobie (na wszystkich szczeblach), jak też adaptacja materiałów edukacyjnych i modyfikacja niektórych treści zawartych w programach nauczania.

W czym pomoże tyflopedagog?

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnych poprzez systematyczne korygowanie powstałych zakłóceń mowy.

Celem terapii jest:

- usprawnianie motoryki narządów mowy,

- usprawnianie sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,

- korygowanie wad wymowy,

- wyrównywanie powstałych opóźnień w  rozwoju mowy.

Wskazaniem do terapii jest:

- opóźniony rozwój mowy,

- wady wymowy,

- mózgowe porażenie dziecięce,

- niedosłuch,

- trudności w czytaniu i pisaniu.

Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną dziecka na którą składają się:

- obserwacja dziecka,

- wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka,

- ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,

- ocena kinestezji artykulacyjnej,

- ocena sposobu porozumiewania się i rozumienia mowy,

- ocena sprawności komunikacyjnych,

- ocena słuchu fonematycznego oraz pamięci słuchowej.

Terapia neurologopedyczna…

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla dzieci u których wystąpiło uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego.

Celem terapii jest:

- korygowanie zaburzeń mowy

- likwidowanie powstałych zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem CUN,

- poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,

- nauczanie mowy, która jeszcze się nie wykształciła

Wskazaniem do terapii jest:

- afazja,

- dysfazja,

- niedokształcenie mowy pochodzenia korowego,

- mózgowe porażenie dziecięce,

- wady genetyczne,

- choroby neurologiczne,

- uszkodzenia CUN,

- rozszczep podniebienia,

- dysfagia,

- zaburzenia funkcji pokarmowych,

- obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe,

- asymetria,

- autyzm

Wybór metod jakie stosuje neurologopeda – zależy od rodzaju zaburzeń oraz potrzeb rozwojowych dziecka.

Terapia surdologopedyczna

Terapia dziecka z wadą słuchu polega na rozwijaniu sprawności językowej oraz korygowaniu dźwięków, które są zniekształcone. Dotyczy ona osób głuchych, lub niedosłyszących.

Na niedosłuch cierpią coraz młodsze dzieci. Ważne żeby rodzice nie przegapili u swojej pociechy pierwszych objawów choroby. Najmłodsi z niedosłuchem mają często problem z koncentracją, są roztargnieni, a ich mowa jest niewyraźna. U dzieci do 5 miesiąca życia pierwszym symptomem jest brak gaworzenia lub brak reakcji na głośne dźwięki. U starszych pociech – przebyte stany chorobowe lub zbyt głośne słuchanie muzyki.

Celem terapii jest:

- wczesne wykrycie wady słuchu

- wczesne aparatowanie  lub implantowanie,

- wczesne wychowanie słuchowo – werbalne.

W przypadku niedosłuchu ważne jest wsparcie surdologopedy, który nauczy dziecko mówić oraz rozumieć wyrażenia dźwiękonaśladowcze, słowa i zdania. Samo zastosowanie aparatów słuchowych bądź wszczepienie implantu ślimakowego, nie jest wystarczające do zrozumienia mowy i mówienia, gdyż  percepcja słuchowa rozwija się podczas terapii, której podstawą jest intensywny trening słuchu.

Dziecko objęte właściwą terapią zaczyna słyszeć otaczające je dźwięki, rozpoznaje je i nadaje im znaczenie, zwraca uwagę na podobieństwa między nimi oraz zaczyna rozpoznawać znaczenie mowy.

Aktywny udział rodziców w procesie terapii mowy ma ogromne znaczenie dla jej powodzenia. Dzięki wsparciu i wzajemnej współpracy terapeuty i rodzica -  dziecko szybciej ukończy terapię i wyrówna powstałe deficyty rozwojowe.