No item found! Please check your config!

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół nr 1 w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Płocku www.krzywousty.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.09.2015 roku

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.03.2024 roku

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 Informacje dodatkowe – strona posiada

 • podkreślone linki
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Deklaracje sporządzono dnia 22.02.2021 roku

 Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

 Kontakt i informacje zwrotne:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sebastian Niedzielak, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Za rozpatrywanie skarg odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Płocku.

 Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku

 1. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock

  Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek szkolny posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną.

Do budynku szkoły prowadzi 7 wejść : od ul. Lachmana i od ul. Piaska:

 1. wejście główne - kondygnacja podziemna od strony Lachmana, do którego nie prowadzą schody;
 2. wejście kondygnacja 1 nadziemna od strony Lachman, do którego prowadzą schody;
 3. wejście od strony hali sportowej od ulicy Lachmana, do którego nie prowadzą schody;
 4. wejście od strony Orlika od ul. Piaska, do którego prowadzą schody;
 5. wejście od ul. Piaska, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 6. wejście od strony placu apelowego od ul. Piaska, do którego prowadzą schody;
 7. wejście przy sekretariatach od ul. Piaska, do którego prowadzą schody.

 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy.

Dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku dostępny jest tylko poziom 1 nadziemny (parter budynku) – wejście od ul. Piaska, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Na wprost od wejścia znajdują się dwa przejścia. Pierwsze posiada próg, prowadzi do długiego korytarza, drugie nie posiada progu, prowadzi do korytarza gdzie znajdują się pomieszczenia: Dyrektora szkoły, sekretariatów i intendenta.

Korytarze na poziomie 1 nadziemnym są szerokie i umożliwiają przemieszczanie się na wózkach.

Na poziomie 1 nadziemnym nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, toaleta taka znajduje się w segmencie przy wejściu od strony hali, jednak do poziomu 1 nadziemnego znajdują się schody.

Wejście główne prowadzi do szatni (kondygnacja podziemna), z której prowadzą schody do pozostałych kondygnacji.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wewnątrz obiektu nie ma pochylni, platform, na zewnątrz znajduje się jedna pochylnia.

Na terenie obiektu nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu - wejście przy sekretariatach,

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Szkoła jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos