No item found! Please check your config!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PŁOCKU to zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów:

Agnieszka Kroczewska – pedagog Szkoły Podstawowej nr 2

Urszula Domosławska – pedagog IV Liceum Ogólnokształcącego

Monika Piecka – terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny

Patrycja Orłowska – psycholog

Anita Felczak -  logopeda, neurologopeda, terapeuta SI

Sylwia Bogiel – logopeda

Katarzyna Królikowska – tyflopedagog

Anita Szumańska – pedagog specjalny

 

W Zespole Szkół nr 1 zatrudnieni są także nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne.

Szczegółowy zakres działań nauczycieli specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne regulują następujące rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1594).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2018 poz. 1485)

 

PEDAGOG SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 (mgr Agnieszka Kroczewska)

PEDAGOG SZKOLNY IV LICEUM (mgr Urszula Domosławska)

Pedagodzy szkolni aktywnie wspierają wszystkich uczniów w realizacji przez nich obowiązku szkolnego i nauki, rozwoju intelektualnym, a także w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

Zadania pedagoga w szkole:

 • pomoc uczniom z problemami w zachowaniu i nauce oraz w funkcjonowaniu osobistym i społecznym;
 • wsparcie uczniów przejawiających trudności dydaktyczne;
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
 • integracja grupy klasowej, przeciwdziałanie wykluczeniu i przemocy;
 • profilaktyka uzależnień;
 • prowadzenie działań mediacyjnych i rozwiązywanie konfliktów;
 • wsparcie uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • przeciwdziałanie absencji szkolnej;
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • wspieranie mocnych stron uczniów;
 • realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 • wspieranie w przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

 W zakresie wsparcia Rodziców:

 • udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów;
 • poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci;
 • diagnoza pojawiających się trudności, poradnictwo i wsparcie;
 • udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.
 • pośredniczenie w kontaktach rodzica z ww. instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

Pomoc materialna - współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS, instytucje samorządowe, fundacje itp.).

Współpraca z organizacjami / instytucjami: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MOPS, GOPS; Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie itd.

Pedagodzy szkolni są otwarci na potrzeby ucznia, rodzica i nauczyciela.

Pedagog służy pomocą każdemu, kto zapuka do jego drzwi zapewniając atmosferę zaufania i poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA (mgr Monika Piecka)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zamiennie nazywane także terapią pedagogiczną są jedną z form zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obok zajęć logopedycznych, integracji sensorycznej, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Udział w zajęciach jest dobrowolny (rodzic musi wyrazić zgodę na zajęcia, które zostały zaproponowane dziecku przez szkołę – rodzic decyduje o udziale dziecka w zajęciach) i bezpłatny (rodzic nie ponosi kosztów uczestnictwa dziecka w zajęciach).

Liczba uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie może być większa niż 5 osób, zajęcia trwają 45 minut.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą być organizowane dla uczniów z 3 grup:

 

 • z ryzykiem dysleksji, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)
 • z zaburzeniami rozwojowymi (np. niesłyszące, niedosłyszące, niewidzące, niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo, niepełnosprawne intelektualnie, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi oraz niedostosowane społecznie)
 • z odchyleniami rozwojowymi (np. z inteligencją niższą niż przeciętna)

 

W zajęciach mogą również uczestniczyć inne dzieci borykające się z trudnościami szkolnymi, wymagające indywidualnego podejścia, wsparcia i pomocy (np. dzieci mało samodzielne, mające trudności z koncentracją, niepewne siebie, zaniedbane środowiskowo). Skierowanie takich uczniów odbywa się na wniosek wychowawcy, nauczyciela, szkolnego specjalisty lub rodzica/opiekuna prawnego.

 Cele zajęć terapii pedagogicznej dostosowane są do poszczególnych etapów edukacyjnych:

 • W klasach I-III szkoły podstawowej uwagę skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu i usuwaniu przyczyn trudności w uczeniu się dziecka (w tym ryzyka trudności specyficznych, takich jak dysleksja). Na zajęciach terapeuta pedagogiczny poświęca przede wszystkim czas na usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych, ale także na rozwijanie pozytywnej motywacji do nauki, wiary w siebie i swoje możliwości. W bardzo dużym stopniu uwagę poświęca się na doskonalenie umiejętności czytania i pisania, zwłaszcza wypracowanie staranności i precyzji ruchów ręki piszącej, a także stymulowanie umiejętności arytmetycznych i zdolności myślenia abstrakcyjnego.
 • W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej głównym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów oraz umożliwienie doskonalenia tempa i poprawności czytania (przede wszystkim czytania ze zrozumieniem) i pisania (grafomotoryka, trening ortograficzny, formułowanie wypowiedzi). Zajęcia opierają się również na wyrównywaniu braków w wiadomościach, które są przyczyną trudności szkolnych, przezwyciężaniu skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz prezentowaniu technik porządkowania treści dydaktycznych, metod uczenia się i technik zapamiętywania.

 

PEDAGOG SPECJALNY (mgr Monika Piecka)

PEDAGOG SPECJALNY (mgr Anita Szumańska)

Pedagog specjalny planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

We współpracy z innymi specjalistami oraz nauczycielami podejmuje działania na rzecz zindywidualizowanego wspomagania rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Pedagog specjalny prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Rewalidacja –  co kryje się pod tym terminem?

Pojęcie rewalidacji odnosi się do całokształtu działań: wychowawczych, dydaktycznych, terapeutycznych podejmowanych na rzecz ucznia z niepełnosprawnością. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest maksymalizowanie potencjału rozwojowego ucznia.

 

PSYCHOLOG (mgr Patrycja Orłowska)

„Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.” (Kodeks etyczno-zawodowy psychologa)

Zadania psychologa w szkole

Zadania podejmowane przez psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczy­cieli i rodziców. Wszystkie służą – w bliższej czy dalszej perspektywie – profilaktyce i wspieraniu zdrowia psychicznego w środowisku instytucjonalnym i osobistym dzieci i młodzieży;

Zapraszam uczniów, którzy:

 • doświadczają sytuacji kryzysowej, nagłej;
 • z trudnością nawiązują kontakty społeczne;
 • ze zwiększoną częstotliwością odczuwają emocje nieprzyjemne;
 • obserwują u siebie niepokojące myśli i zachowania;
 • nie czują się akceptowani;
 • chcą uzyskać poradę dotyczącą życia osobistego lub rodzinnego;
 • martwią się o innych, chcą im pomóc, ale nie wiedzą jak;
 • są zainteresowani własnym rozwojem osobistym;
 • posiadają zdiagnozowane problemy natury psychologicznej;
 • chcą po prostu porozmawiać;

Zapraszam rodziców, którzy:

 • doświadczają trudności wychowawczych i potrzebują wsparcia;
 • obserwują niepokojące zmiany w zachowaniu swojego dziecka; 
 • chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko;
 • chcą dowiedzieć się jak rozmawiać ze swoim dzieckiem;
 • potrzebują wsparcia i nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić;
 • szukają pomocy dla siebie i rodziny;

Jakie metody pracy stosuje psycholog?

 • obserwacja;
 • wywiad;
 • badania psychologiczne;
 • poradnictwo;
 • psychoedukacja;
 • wsparcie psychologiczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • konsultacje;
 • warsztaty;
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
 • treningi;

Korzystanie z pomocy psychologa jest dobrowolne. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

TYFLOPEDAGOG (mgr Katarzyna Królikowska)

„Pedagog oczu” to specjalista „od” edukacji i rehabilitacji niewidomych i słabo widzących osób, które problemy wzrokowe mają od urodzenia lub bardzo wczesnego dzieciństwa, ale i dla tych, których możliwości wzrokowe pogarszają się stopniowo (lub też gwałtownie np. w wyniku urazów czy przebytych chorób) lub zanikają całkowicie. Rolą tyflopedagoga  jest wieloaspektowa pomoc uczniowi z dysfunkcją wzroku.

            W kwestii rehabilitacji tyflopedagog jest terapeutą widzenia i nauczycielem orientacji przestrzennej, a pod pojęciem edukacji kryje się zarówno nauczanie samo w sobie (na wszystkich szczeblach), jak też adaptacja materiałów edukacyjnych i modyfikacja niektórych treści zawartych w programach nauczania.

W czym pomoże tyflopedag?

 • w adaptacji otoczenia, czyli dostosowaniu domu, miejsca nauki i pracy do potrzeb dziecka, podpowie jakie oświetlenie potrzebne jest przy biurku ucznia, jak oznaczyć leki, szczoteczki do zębów czy przyprawy, aby uniknąć pomyłek;
 • w szkole – towarzysząc dziecku jako nauczyciel wspomagający, ale też pokaże jak radzić sobie w klasie i z pracami domowymi, co począć z geometrią i geografią?!;
 • przeprowadzi lekcje orientacji przestrzennej – czyli lekcje samodzielnego poruszania się w domu, w drodze do sklepu, do szkoły czy na plac zabaw. To na tych zajęciach jest czas na naukę bezpiecznego przechodzenia przez ulice, na poznanie techniki poruszania się z białą laską, ale też, co nie mniej istotne, jak np. poradzić sobie z tzw. orientacją w małej przestrzeni;
 • zrobi „kurs” z zakresu czynności życia codziennego. Zapozna z technikami, które umożliwią osobie z dysfunkcją wzroku samodzielne funkcjonowanie wśród domowników, bo niezależność jest niezwykle istotna w budowaniu poczucia własnej wartości!;
 • poprowadzi rehabilitację wzroku – czyli pokaże, jak wykorzystywać efektywnie posiadane możliwości wzrokowe, jak ćwiczyć oczy i podstawowe sprawności wzrokowe. Terapeuta widzenia podpowie, jakie pomoce optyczne i nieoptyczne będą przydatne i pomoże w ich dobraniu;
 • nauczy wykorzystania nowoczesnych technologii w tym specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego w codziennym życiu i edukacji;
 • w przypadku najmłodszych podopiecznych tyflopedagog jest także po to, by pokierować rodziców, wskazać im możliwości, podpowiedzieć i wesprzeć w edukacji i terapii.

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA, TERAPEUTA SI (mgr Anita Felczak)

LOGOPEDA  (mgr Sylwia Bogiel)

Specjalistki prowadzą terapię:

 • logopedyczną, która ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnych poprzez systematyczne korygowanie powstałych zakłóceń mowy.

Pani Anita Felczak prowadzi terapię:

 • logopedyczną, która ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnych poprzez systematyczne korygowanie powstałych zakłóceń mowy;
 • neurologopedyczną - przeznaczoną dla dzieci, u których wystąpiło uszkodzenie centralnego układu nerwowego;
 • integracji sensorycznej (SI) - mającą na celu pomoc dzieciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętnością integracji bodźców sensorycznych. Jej zadaniem jest nauczenie dziecka, jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe i oswojenie go z różnorodnością świata. Dodatkowo terapia sensoryczna rozwija zmysł równowagi oraz zdolności psychoruchowe dziecka, czyli innymi słowy – wspomaga jego rozwój.

Zakres działania:

 • afazja - wspomaganie odbudowy mowy i rozumienia;
 • zaburzenie ze spektrum autyzmu - wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji w ujęciu neurobiologicznym;
 • korekta wad wymowy;
 • terapia czynnościowa obszaru ustno-twarzowego: nienormatywne połykanie, gryzienie, żucie, nadwrażliwość sensomotoryczna, nieprawidłowości w funkcjonowaniu stawu skroniowo- żuchwowym;
 • wspomaganie leczenia laryngologicznego: otwarta buzia, powiększony 3 migdał, alergie, przewlekłe infekcje gardła, ucha etc.;
 • wspomaganie leczenia ortodontycznego;
 • zaburzenia głosu.

Aktywny udział rodziców w procesie terapii mowy ma ogromne znaczenie dla jej powodzenia. Dzięki wsparciu i wzajemnej współpracy terapeuty i rodzica -  dziecko szybciej ukończy terapię i wyrówna powstałe deficyty rozwojowe.

 

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos