No item found! Please check your config!

Szkoła

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PŁOCKU to zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów:

Agnieszka Kroczewska – pedagog Szkoły Podstawowej nr 2

Urszula Domosławska – pedagog IV Liceum Ogólnokształcącego

Monika Piecka – terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny

Patrycja Orłowska – psycholog

Anita Felczak -  logopeda, neurologopeda, terapeuta SI

Sylwia Bogiel – logopeda

Katarzyna Królikowska – tyflopedagog

Anita Szumańska – pedagog specjalny

 

W Zespole Szkół nr 1 zatrudnieni są także nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne.

Szczegółowy zakres działań nauczycieli specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne regulują następujące rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1594).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2018 poz. 1485)

 

PEDAGOG SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 (mgr Agnieszka Kroczewska)

PEDAGOG SZKOLNY IV LICEUM (mgr Urszula Domosławska)

Pedagodzy szkolni aktywnie wspierają wszystkich uczniów w realizacji przez nich obowiązku szkolnego i nauki, rozwoju intelektualnym, a także w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

Zadania pedagoga w szkole:

 • pomoc uczniom z problemami w zachowaniu i nauce oraz w funkcjonowaniu osobistym i społecznym;
 • wsparcie uczniów przejawiających trudności dydaktyczne;
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
 • integracja grupy klasowej, przeciwdziałanie wykluczeniu i przemocy;
 • profilaktyka uzależnień;
 • prowadzenie działań mediacyjnych i rozwiązywanie konfliktów;
 • wsparcie uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • przeciwdziałanie absencji szkolnej;
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • wspieranie mocnych stron uczniów;
 • realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 • wspieranie w przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

 W zakresie wsparcia Rodziców:

 • udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów;
 • poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci;
 • diagnoza pojawiających się trudności, poradnictwo i wsparcie;
 • udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.
 • pośredniczenie w kontaktach rodzica z ww. instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

Pomoc materialna - współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS, instytucje samorządowe, fundacje itp.).

Współpraca z organizacjami / instytucjami: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MOPS, GOPS; Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie itd.

Pedagodzy szkolni są otwarci na potrzeby ucznia, rodzica i nauczyciela.

Pedagog służy pomocą każdemu, kto zapuka do jego drzwi zapewniając atmosferę zaufania i poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA (mgr Monika Piecka)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zamiennie nazywane także terapią pedagogiczną są jedną z form zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obok zajęć logopedycznych, integracji sensorycznej, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Udział w zajęciach jest dobrowolny (rodzic musi wyrazić zgodę na zajęcia, które zostały zaproponowane dziecku przez szkołę – rodzic decyduje o udziale dziecka w zajęciach) i bezpłatny (rodzic nie ponosi kosztów uczestnictwa dziecka w zajęciach).

Liczba uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie może być większa niż 5 osób, zajęcia trwają 45 minut.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą być organizowane dla uczniów z 3 grup:

 

 • z ryzykiem dysleksji, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)
 • z zaburzeniami rozwojowymi (np. niesłyszące, niedosłyszące, niewidzące, niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo, niepełnosprawne intelektualnie, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi oraz niedostosowane społecznie)
 • z odchyleniami rozwojowymi (np. z inteligencją niższą niż przeciętna)

 

W zajęciach mogą również uczestniczyć inne dzieci borykające się z trudnościami szkolnymi, wymagające indywidualnego podejścia, wsparcia i pomocy (np. dzieci mało samodzielne, mające trudności z koncentracją, niepewne siebie, zaniedbane środowiskowo). Skierowanie takich uczniów odbywa się na wniosek wychowawcy, nauczyciela, szkolnego specjalisty lub rodzica/opiekuna prawnego.

 Cele zajęć terapii pedagogicznej dostosowane są do poszczególnych etapów edukacyjnych:

 • W klasach I-III szkoły podstawowej uwagę skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu i usuwaniu przyczyn trudności w uczeniu się dziecka (w tym ryzyka trudności specyficznych, takich jak dysleksja). Na zajęciach terapeuta pedagogiczny poświęca przede wszystkim czas na usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych, ale także na rozwijanie pozytywnej motywacji do nauki, wiary w siebie i swoje możliwości. W bardzo dużym stopniu uwagę poświęca się na doskonalenie umiejętności czytania i pisania, zwłaszcza wypracowanie staranności i precyzji ruchów ręki piszącej, a także stymulowanie umiejętności arytmetycznych i zdolności myślenia abstrakcyjnego.
 • W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej głównym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów oraz umożliwienie doskonalenia tempa i poprawności czytania (przede wszystkim czytania ze zrozumieniem) i pisania (grafomotoryka, trening ortograficzny, formułowanie wypowiedzi). Zajęcia opierają się również na wyrównywaniu braków w wiadomościach, które są przyczyną trudności szkolnych, przezwyciężaniu skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz prezentowaniu technik porządkowania treści dydaktycznych, metod uczenia się i technik zapamiętywania.

 

PEDAGOG SPECJALNY (mgr Monika Piecka)

PEDAGOG SPECJALNY (mgr Anita Szumańska)

Pedagog specjalny planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

We współpracy z innymi specjalistami oraz nauczycielami podejmuje działania na rzecz zindywidualizowanego wspomagania rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Pedagog specjalny prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Rewalidacja –  co kryje się pod tym terminem?

Pojęcie rewalidacji odnosi się do całokształtu działań: wychowawczych, dydaktycznych, terapeutycznych podejmowanych na rzecz ucznia z niepełnosprawnością. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest maksymalizowanie potencjału rozwojowego ucznia.

 

PSYCHOLOG (mgr Patrycja Orłowska)

„Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.” (Kodeks etyczno-zawodowy psychologa)

Zadania psychologa w szkole

Zadania podejmowane przez psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczy­cieli i rodziców. Wszystkie służą – w bliższej czy dalszej perspektywie – profilaktyce i wspieraniu zdrowia psychicznego w środowisku instytucjonalnym i osobistym dzieci i młodzieży;

Zapraszam uczniów, którzy:

 • doświadczają sytuacji kryzysowej, nagłej;
 • z trudnością nawiązują kontakty społeczne;
 • ze zwiększoną częstotliwością odczuwają emocje nieprzyjemne;
 • obserwują u siebie niepokojące myśli i zachowania;
 • nie czują się akceptowani;
 • chcą uzyskać poradę dotyczącą życia osobistego lub rodzinnego;
 • martwią się o innych, chcą im pomóc, ale nie wiedzą jak;
 • są zainteresowani własnym rozwojem osobistym;
 • posiadają zdiagnozowane problemy natury psychologicznej;
 • chcą po prostu porozmawiać;

Zapraszam rodziców, którzy:

 • doświadczają trudności wychowawczych i potrzebują wsparcia;
 • obserwują niepokojące zmiany w zachowaniu swojego dziecka; 
 • chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko;
 • chcą dowiedzieć się jak rozmawiać ze swoim dzieckiem;
 • potrzebują wsparcia i nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić;
 • szukają pomocy dla siebie i rodziny;

Jakie metody pracy stosuje psycholog?

 • obserwacja;
 • wywiad;
 • badania psychologiczne;
 • poradnictwo;
 • psychoedukacja;
 • wsparcie psychologiczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • konsultacje;
 • warsztaty;
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
 • treningi;

Korzystanie z pomocy psychologa jest dobrowolne. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

TYFLOPEDAGOG (mgr Katarzyna Królikowska)

„Pedagog oczu” to specjalista „od” edukacji i rehabilitacji niewidomych i słabo widzących osób, które problemy wzrokowe mają od urodzenia lub bardzo wczesnego dzieciństwa, ale i dla tych, których możliwości wzrokowe pogarszają się stopniowo (lub też gwałtownie np. w wyniku urazów czy przebytych chorób) lub zanikają całkowicie. Rolą tyflopedagoga  jest wieloaspektowa pomoc uczniowi z dysfunkcją wzroku.

            W kwestii rehabilitacji tyflopedagog jest terapeutą widzenia i nauczycielem orientacji przestrzennej, a pod pojęciem edukacji kryje się zarówno nauczanie samo w sobie (na wszystkich szczeblach), jak też adaptacja materiałów edukacyjnych i modyfikacja niektórych treści zawartych w programach nauczania.

W czym pomoże tyflopedag?

 • w adaptacji otoczenia, czyli dostosowaniu domu, miejsca nauki i pracy do potrzeb dziecka, podpowie jakie oświetlenie potrzebne jest przy biurku ucznia, jak oznaczyć leki, szczoteczki do zębów czy przyprawy, aby uniknąć pomyłek;
 • w szkole – towarzysząc dziecku jako nauczyciel wspomagający, ale też pokaże jak radzić sobie w klasie i z pracami domowymi, co począć z geometrią i geografią?!;
 • przeprowadzi lekcje orientacji przestrzennej – czyli lekcje samodzielnego poruszania się w domu, w drodze do sklepu, do szkoły czy na plac zabaw. To na tych zajęciach jest czas na naukę bezpiecznego przechodzenia przez ulice, na poznanie techniki poruszania się z białą laską, ale też, co nie mniej istotne, jak np. poradzić sobie z tzw. orientacją w małej przestrzeni;
 • zrobi „kurs” z zakresu czynności życia codziennego. Zapozna z technikami, które umożliwią osobie z dysfunkcją wzroku samodzielne funkcjonowanie wśród domowników, bo niezależność jest niezwykle istotna w budowaniu poczucia własnej wartości!;
 • poprowadzi rehabilitację wzroku – czyli pokaże, jak wykorzystywać efektywnie posiadane możliwości wzrokowe, jak ćwiczyć oczy i podstawowe sprawności wzrokowe. Terapeuta widzenia podpowie, jakie pomoce optyczne i nieoptyczne będą przydatne i pomoże w ich dobraniu;
 • nauczy wykorzystania nowoczesnych technologii w tym specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego w codziennym życiu i edukacji;
 • w przypadku najmłodszych podopiecznych tyflopedagog jest także po to, by pokierować rodziców, wskazać im możliwości, podpowiedzieć i wesprzeć w edukacji i terapii.

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA, TERAPEUTA SI (mgr Anita Felczak)

LOGOPEDA  (mgr Sylwia Bogiel)

Specjalistki prowadzą terapię:

 • logopedyczną, która ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnych poprzez systematyczne korygowanie powstałych zakłóceń mowy.

Pani Anita Felczak prowadzi terapię:

 • logopedyczną, która ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnych poprzez systematyczne korygowanie powstałych zakłóceń mowy;
 • neurologopedyczną - przeznaczoną dla dzieci, u których wystąpiło uszkodzenie centralnego układu nerwowego;
 • integracji sensorycznej (SI) - mającą na celu pomoc dzieciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętnością integracji bodźców sensorycznych. Jej zadaniem jest nauczenie dziecka, jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe i oswojenie go z różnorodnością świata. Dodatkowo terapia sensoryczna rozwija zmysł równowagi oraz zdolności psychoruchowe dziecka, czyli innymi słowy – wspomaga jego rozwój.

Zakres działania:

 • afazja - wspomaganie odbudowy mowy i rozumienia;
 • zaburzenie ze spektrum autyzmu - wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji w ujęciu neurobiologicznym;
 • korekta wad wymowy;
 • terapia czynnościowa obszaru ustno-twarzowego: nienormatywne połykanie, gryzienie, żucie, nadwrażliwość sensomotoryczna, nieprawidłowości w funkcjonowaniu stawu skroniowo- żuchwowym;
 • wspomaganie leczenia laryngologicznego: otwarta buzia, powiększony 3 migdał, alergie, przewlekłe infekcje gardła, ucha etc.;
 • wspomaganie leczenia ortodontycznego;
 • zaburzenia głosu.

Aktywny udział rodziców w procesie terapii mowy ma ogromne znaczenie dla jej powodzenia. Dzięki wsparciu i wzajemnej współpracy terapeuty i rodzica -  dziecko szybciej ukończy terapię i wyrówna powstałe deficyty rozwojowe.

 

Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1 w Płocku (rok szkolny 2022/2023)

 

 

Ambroziak-Bereszczyńska Urszula

Aronowska-Tokarska Anna

Bartosiewicz Beata

Białach Ewa

Bogiel Sylwia

Bogucka Monika

Bońkowska Elżbieta

Bornińska Maria

Brzeski Artur

Brzezińska Magdalena

Celmer Magdalena

Chodkowska Lidia

Ciurzyńska Agnieszka

Domosławska Urszula

Felczak Anita

Gwóźdź Aneta

Jaworska Karina

Kajkowska Irena

Kapuścińska Marzena

Kozakiewicz Agnieszka

Kroczewska Agnieszka

Królikowska Katarzyna

Kurzyńska Grazyna

Lewandowska Karolina

Lucińska Dorota

Łuszczyńska Jolanta

Mieszkowski Piotr

Maciejewska Nina

Michalak Tomasz

Niemiec Monika

Olewnik Magdalena

Orłowska Patrycja

Piecka Monika

Plebaniak Marcin

Podraska Bożena

Przybylski Paweł

Pytel Marzena

Ratkowski Jacek

Rybińska-Janicka Jolanta

Sęk Olgierd

Sobczyńska Justyna

Szumańska Anita

Szymańska Anna

Szymański Łukasz

Tomaszewska Ewa

Wilewska Edyta

Wiśniewska Urszula

Wochowska-Wołosz Katarzyna

Wyrębkowska Dagmara

Zander Patrycja

Zarębowska Agata

Zubek Rafał

 

 

 

 

Test

Wykres

wartość 1: 25%

25%

Skill Description: 40%

40%

Skill Description: 60%

60%

Skill Description: 80%

80%

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos