No item found! Please check your config!

Szkoła

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół nr 1

Uczniowie i rodzice mogą na terenie szkoły skorzystać ze wsparcia następujących specjalistów: pedagogów, psychologa, doradcy zawodowego, pedagoga-terapeuty, logopedy, surdologopedy, neurologopedy, tyflopedagoga, socjoterapeuty.

Pedagodzy szkolni  zapraszają uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz dostosowania wynikające z zaleceń poradni.

Każdy uczeń posiadający opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, objęty jest pomocą adekwatną do stwierdzonej dysfunkcji. 

Pedagog szkolny proponuje:

 - terapię pedagogiczną / dla uczniów z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej o stwierdzonej dysleksji rozwojowej/,

 - zajęcia psychoedukacyjne grupowe oraz indywidualne,

 - zajęcia terapeutyczne grupowe i  indywidualne,

 - treningi umiejętności prospołecznych

 - trening zastępowania agresji

 - mediacje,

 - terapię behawioralną uczniów z Autyzmem, z Zespołem Aspergera

 - terapię uczniów z ADHD, zaburzeniami zachowania

 - wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli

Pedagog szkolny jest otwarty na potrzeby ucznia, rodzica i nauczyciela, pomaga w sytuacjach trudnych, np. gdy pojawiają się trudności w relacjach  (uczeń - nauczyciel, uczeń – uczeń, uczeń – rodzic).

W atmosferze zaufania, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, pedagog służy pomocą każdemu, Kto zapuka do jego drzwi. Zapraszam

Terapia pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły organizowane są specjalistyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

 Na zajęciach najczęściej uczniowie pracują w grupach (od 2 do 5 osób) lub w formie indywidualnej w przypadku głębokiej dysleksji.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przed lub po zajęciach szkolnych ucznia. Jednostka terapeutyczna liczy 60 minut. Uczniowie są kwalifikowani do zespołu na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej stwierdzającej występowanie specyficznych trudności w uczeni się.

Istotą zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zwanych również terapią pedagogiczną, oprócz kształcenia umiejętności czytania i pisania, czyli usprawniania nieprawidłowo rozwijających się funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, jest również kompensacja – stymulowanie funkcji dobrze rozwijających się w celu wspomagania tych słabiej rozwiniętych lub częściowego ich zastępowania.

Zadaniem terapii jest również udzielanie pomocy psychoterapeutycznej zmierzającej do wyrównywania braków edukacyjnych uczniów, rozwijanie emocjonalno – społecznej i motywacyjnej sfery rozwoju dziecka, wdrażanie do aktywności w realizowaniu zadań terapeutycznych w szkole i w domu, wypracowanie motywacji do nauki, którą uczniowie utracili wskutek utrzymujących się niepowodzeń szkolnych.

Dostrzegając problemy wynikające ze specyficznych trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży terapeuta zaprasza rodziców oraz nauczycieli na konsultacje w ramach, których udzielane są niezbędne informacje pozwalające zrozumieć problematykę specyficznych trudności w nauce oraz porady dotyczące skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi.

Psycholog szkolny

Zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

 • Zwyczajnie potrzebujesz rozmowy na każdy, ważny dla Ciebie temat.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Sytuacja szkolna stresuję Cię.
 • Masz trudności z nauką:
  – nie potrafisz się skoncentrować;
  – masz trudności z zapamiętywaniem;
  – brakuje Ci motywacji do uczenia się;
 • Nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami, rodzicami lub nauczycielami.
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Ogarnia Cię zniechęcenie, przygnębienie, smutek.
 • Jesteś w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić.
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz jak to zrobić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drodzy rodzice, psycholog szkolny serdecznie zaprasza Państwa:

 • po porady, konsultacje, zapytania związane z procesem wychowania i nauczania;
 • po wsparcie w trudnych dla Państwa chwilach;
 • gdy należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • w celu przedyskutowania jakiegoś problemu i stworzenia planu rozwiązania go;
 • gdy trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią;
 • gdy pojawiają się problemy wychowawcze lub problemy rodzinne;
 • gdy zauważycie Państwo, że dziecko ma trudności emocjonalne lub problemy z nauką;
 • gdy Państwa dziecko doświadcza trudności w relacjach z innymi uczniami bądź nauczycielami;
 • gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania;
 • oferuję także udział w treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców”

Doradca zawodowy

Szkolny doradca zawodowy prowadzi indywidualne rozmowy i zajęcia grupowe z zakresu orientacji zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy oferuje Ci pomoc w zakresie:

 • Wsparcia procesu decyzyjnego o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
 • Poznawania różnych zawodów
 • Umożliwienia samopoznania własnych predyspozycji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań i silnych cech osobowości jak również poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu i szkoły
 • Zmian na rynku pracy, pojawienia się nowych zawodów, zawodów nadwyżkowych i deficytowych
 • Opracowania Twojego indywidualnego planu kariery zawodowej
 • Udostępnienia informacji edukacyjnej i zawodowej, w szczególności o systemie rekrutacji do szkół i uczelni.

Przydatne linki:

Wybierz studia : http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/

Perspektywy: http://www.perspektywy.pl/portal/

Zainteresowania i predyspozycje zawodowe: http://twojepredyspozycje.pl/

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

TYFLOPEDAGOG czyli „pedagog oczu” to specjalista „od” edukacji i rehabilitacji niewidomych i słabo widzących osób, które problemy wzrokowe mają od urodzenia lub bardzo wczesnego dzieciństwa, ale i dla tych, których możliwości wzrokowe pogarszają się stopniowo (lub też gwałtownie np. w wyniku urazów czy przebytych chorób) lub zanikają całkowicie. Rolą tyflopedagoga  jest wieloaspektowa pomoc uczniowi z dysfunkcją wzroku.

W kwestii rehabilitacji tyflopedagog jest terapeutą widzenia i nauczycielem orientacji przestrzennej, a pod pojęciem edukacji kryje się zarówno nauczanie samo w sobie (na wszystkich szczeblach), jak też adaptacja materiałów edukacyjnych i modyfikacja niektórych treści zawartych w programach nauczania.

W czym pomoże tyflopedagog?

 • W adaptacji otoczenia, czyli dostosowaniu domu, miejsca nauki i pracy do potrzeb dziecka, podpowie jakie oświetlenie potrzebne jest przy biurku ucznia, jak oznaczyć leki, szczoteczki do zębów czy przyprawy, aby uniknąć pomyłek.
 • W szkole – towarzysząc dziecku jako nauczyciel wspomagający, ale też pokaże jak radzić sobie w klasie i z pracami domowymi, co począć z geometrią i geografią?!
 • Przeprowadzi lekcje orientacji przestrzennej – czyli lekcje samodzielnego poruszania się, po domu, w drodze do sklepu, do szkoły czy na plac zabaw. To na tych zajęciach jest czas na naukę bezpiecznego przechodzenia przez ulice, na poznanie techniki poruszania się z białą laską, ale też, co nie mniej istotne, jak np. poradzić sobie z tzw. orientacją w małej przestrzeni.
 • Zrobi „kurs” z zakresu czynności życia codziennego. Zapozna z technikami, które umożliwią osobie z dysfunkcją wzroku samodzielne funkcjonowanie wśród domowników, bo niezależność jest niezwykle istotna w budowaniu poczucia własnej wartości!
 • Poprowadzi rehabilitację wzroku – czyli pokaże jak wykorzystywać efektywnie posiadane możliwości wzrokowe, jak ćwiczyć oczy i podstawowe sprawności wzrokowe. Terapeuta widzenia podpowie, jakie pomoce optyczne i nieoptyczne będą przydatne i pomoże w ich dobraniu.
 • A w przypadku tych najmłodszych podopiecznych tyflopedagog jest także po to, by pokierować rodziców, wskazać im możliwości, podpowiedzieć i wesprzeć w edukacji i terapii.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnych poprzez systematyczne korygowanie powstałych zakłóceń mowy.

Celem terapii jest:

- usprawnianie motoryki narządów mowy,

- usprawnianie sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,

- korygowanie wad wymowy,

- wyrównywanie powstałych opóźnień w  rozwoju mowy.

Wskazaniem do terapii jest:

- opóźniony rozwój mowy,

- wady wymowy,

- mózgowe porażenie dziecięce,

- niedosłuch,

- trudności w czytaniu i pisaniu.

Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną dziecka na którą składają się:

- obserwacja dziecka,

- wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka,

- ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,

- ocena kinestezji artykulacyjnej,

- ocena sposobu porozumiewania się i rozumienia mowy,

- ocena sprawności komunikacyjnych,

- ocena słuchu fonematycznego oraz pamięci słuchowej.

Terapia neurologopedyczna…

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla dzieci u których wystąpiło uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego.

Celem terapii jest:

- korygowanie zaburzeń mowy

- likwidowanie powstałych zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem CUN,

- poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,

- nauczanie mowy, która jeszcze się nie wykształciła

Wskazaniem do terapii jest:

- afazja,

- dysfazja,

- niedokształcenie mowy pochodzenia korowego,

- mózgowe porażenie dziecięce,

- wady genetyczne,

- choroby neurologiczne,

- uszkodzenia CUN,

- rozszczep podniebienia,

- dysfagia,

- zaburzenia funkcji pokarmowych,

- obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe,

- asymetria,

- autyzm

Wybór metod jakie stosuje neurologopeda – zależy od rodzaju zaburzeń oraz potrzeb rozwojowych dziecka.

Terapia surdologopedyczna

Terapia dziecka z wadą słuchu polega na rozwijaniu sprawności językowej oraz korygowaniu dźwięków, które są zniekształcone. Dotyczy ona osób głuchych, lub niedosłyszących.

Na niedosłuch cierpią coraz młodsze dzieci. Ważne żeby rodzice nie przegapili u swojej pociechy pierwszych objawów choroby. Najmłodsi z niedosłuchem mają często problem z koncentracją, są roztargnieni, a ich mowa jest niewyraźna. U dzieci do 5 miesiąca życia pierwszym symptomem jest brak gaworzenia lub brak reakcji na głośne dźwięki. U starszych pociech – przebyte stany chorobowe lub zbyt głośne słuchanie muzyki.

Celem terapii jest:

- wczesne wykrycie wady słuchu

- wczesne aparatowanie  lub implantowanie,

- wczesne wychowanie słuchowo – werbalne.

W przypadku niedosłuchu ważne jest wsparcie surdologopedy, który nauczy dziecko mówić oraz rozumieć wyrażenia dźwiękonaśladowcze, słowa i zdania. Samo zastosowanie aparatów słuchowych bądź wszczepienie implantu ślimakowego, nie jest wystarczające do zrozumienia mowy i mówienia, gdyż  percepcja słuchowa rozwija się podczas terapii, której podstawą jest intensywny trening słuchu.

Dziecko objęte właściwą terapią zaczyna słyszeć otaczające je dźwięki, rozpoznaje je i nadaje im znaczenie, zwraca uwagę na podobieństwa między nimi oraz zaczyna rozpoznawać znaczenie mowy.

Aktywny udział rodziców w procesie terapii mowy ma ogromne znaczenie dla jej powodzenia. Dzięki wsparciu i wzajemnej współpracy terapeuty i rodzica -  dziecko szybciej ukończy terapię i wyrówna powstałe deficyty rozwojowe.

Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1 w Płocku (rok szkolny 2020/2021)

 

 

Ambroziak-Bereszczyńska Urszula

Aronowska-Tokarska Anna

Bartosiewicz Beata

Bogiel Sylwia

Bogucka Monika

Bońkowska Elżbieta

Bornińska Maria

Brzeski Artur

Brzezińska Magdalena

Celmer Magdalena

Chodkowska Lidia

Domosławska Urszula

Felczak Anita

Gwóźdź Aneta

Kajkowska Irena

Kapuścińska Marzena

Kozakiewicz Agnieszka

Kroczewska Agnieszka

Królikowska Katarzyna

Kułakowski Paweł

Kurzyńska Grazyna

Lucińska Dorota

Łuszczyńska Jolanta

Majkowska Teresa

Mieszkowski Piotr

Niemiec Monika

Olewnik Magdalena

Orłowska Patrycja

Pajor Barbara

Piecka Monika

Podraska Bożena

Przybylski Paweł

Pytel Marzena

Rachowicz Izabela

Ratkowski Jacek

Rybińska-Janicka Jolanta

Sęk Olgierd

Szymańska Anna

Szymański Łukasz

Tomaszewska Ewa

Wilewska Edyta

Wiśniewska Urszula

Wochowicz-Wołosz Katarzyna

Zander Patrycja

Zarębowska Agata

Zubek Rafał

 

 

 

 

Test

Wykres

wartość 1: 25%

25%

Skill Description: 40%

40%

Skill Description: 60%

60%

Skill Description: 80%

80%

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos