No item found! Please check your config!

Krzywousty - styczeń 2024

 

Szanowni Państwo Rodzice

dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły  (w dniach 1 lutego od godz. 9.00 – 8 marca  2024 r. do godz. 15.00).

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ 

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Rodzice dziecka wypełniają nowe zgłoszenie podając standardowe dane (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe).

Dopuszcza się złożenie zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

Dzieci zamieszkane w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (w dniach 15 marca od godz. 9.00 -29 marca 2024 r. do godz. 15.00).

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY POZA OBWODEM

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rodzice dziecka wypełniają nowy wniosek podając standardowe dane (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z oświadczeniami w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

  • rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;
  • dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;
  • miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają elektroniczne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy. 

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Na stronie Płockiego Portalu Oświatowego w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.

SPRAWDŹ OBWÓD

 

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 168/IX/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 309/XVII/2020

w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów

 

02 styczeń 2024

Szkolny Rajd Nocny

W dniu 15.12.2023 odbył się kolejny już coroczny Szkolny Rajd Nocny. Uczestnicy rajdu- uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, wyruszyli autobusem KM nr 7 z przystanku koło ZOO do Gór.  Następnie rozpoczęła się trasa piesza przez tereny leśne do Grabiny i dalej nad  J. Górskie. Każdy uczestnik rajdu wyposażony był w latarkę i uczył się orientacji w terenie według mapy. Na polanie niedaleko jeziora  miał miejsce dłuższy odpoczynek przy ognisku połączony z pieczeniem kiełbasek. Około godziny 20.00 nastąpił powrót do Gór, skąd autobusem KM nr 7 uczestnicy rajdu wrócili do Płocka. Opiekunem i organizatorem rajdu był p. Artur Brzeski.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos